ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

اۋىل اۋانى

مايتاۋ كۇشار تاس جولىنىڭ ساياحات كاسىبى قىزۋ ورلەۋگە كوتەرىلىپ،شيحۋ ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا دەم بەردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-06-23 09:46

 

شيحۋ قالالىق توعىسپالى مەديا ورتالىعنان: قالقابەك ماحسۇتحان ۇلى حابارلايدى. مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىندا ساياحاتشىلار قاۋرت ارتىپ، ساياحات كاسىبى قىزۋ ورلەۋگە كوتەرىلىپ، شيحۋ قالاسى وزگەشە وڭىرلىك قاتىناس باسىمدىعىنان پايدالانىپ، مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىنىڭ ساياحات كاسىبىنىڭ دامۋىنا ىلەسە دامۋ ورايىن مىقتى يگەردى.

مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىنىڭ شيحۋ بولەگى مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىنىڭ ەڭ ماڭزدى جول بولەگى بولعاندىقتان بۇل ارادا ساياحاتشىلار كوپ بولىپ، جەرگىلىكتى ورىننىڭ ەرەكشە ٴدامدى تاعامدارىنان اۋىز تىيىپ ساياحاتتاپ شيح ەكەنوميكاسىن قىزۋ ورلەۋگە كوتەردى. 6 ـ ايدىڭ 18 ـ كۇنى كەشتە شيحۋ قالاسى دوستىق سىراسى شاعىن قالاشىعىندا ٴتىلشى جايما ورىندارىنىڭ دۋمانعا بولەنىپ، بۇكىل ەلدىڭ جەر ـ جەرىنەن كەلگەن ساياحاتشىلاردىڭ وسى ارادا سىرا ٴىشىپ، ٴدامدى تاعامداردان دام تاتىپ، دۋماندى بەينەگە شومعاندىعىن كوردى.

حۋناندىق ساياحاتشى پان شۇيجۇڭ بىلاي دەدى: بۇگىن مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىن ارالادىم، شيحۋ سىراسىنان دام تاتتىم، شيحۋدىڭ كاۋابى دا ٴدامدى ەكەن، بۇكىل ەل حالقىنىڭ شيحۋعا كەلىپ، شيحۋ سىراسىن ىشۋىن ٴۇمىت ەتەمىن. ـ دەدى.

حىنان ولكەسىنەن كەلگەن ساياحاتشى ماۋ جۋان بىلاي دەدى: قازىر شينجياڭنىڭ مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولى اشىلدى، ءبىز وسى ارادا ساياحاتتاپ، شينجياڭعا كەلىپ شينجياڭنىڭ ەرەكشە سىراسىنان دام تاتىپ الىپ، شينجياڭنىڭ كەشكى بازارىن ارالاپ، قۋانىشتامىز، ـ دەدى.

2021 ـ جىلدان باستاپ، شيحۋ قالاسى « 3 شەڭبەر، 2 قالا، 3 كوشە» ماركاسىن دەن قويا سومداپ، دوستىق سىرا شاعىن قالاشىعىن، شيحۋ ايالداماسىن، شىعىس قىزاردى الاڭىن وزەك ەتىپ، تارىم وزەنى جولى ٴمالى رايونىن، تارباعاتاي جولى رايونىن، تيانجين جولى رايونىن، سونداي ـ اق كوشە بويىنداعى شاعىن اۋماقتاعى ٴتۇرلى ۇساق تاعامدار اس ـ سۋ، كوڭىل اشۋ ساۋداگەرلەرىن شارپىپ، تۇتىنۋ دارەجەسىن جوعارىلاتىپ، ەكونوميكانىڭ ارتۋىن جەبەدى. قازىر مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىنىڭ اشىلۋى شيحۋ قالاسىنىڭ «تۇنگى ەكونوميكاسىنا» تىڭ ومىرشەڭدىك كۇش قوستى.

شيحۋ قالاسى دوستىق سىراسى شاعىن قالاشىعى اليبابا قاقتاما دۇكەنىنىڭ جاۋاپتىسى ما جيانجۇن بىلاي دەدى: ەرەكشە قاقتالعان قوي ەتى بار، ٴار كۇنى بۇل ارادان تاماقتانىپ سىرا ىشۋگە كولەتىن قوناقتاردىڭ اياعى ۇزىلىمەيدى، اسىرەسە شيحۋ سىراسىنىڭ ساتىلىمى ەرەكشە كەرەمەت، ٴار كۇنگى كىرىسىمىز 7-8 مىڭ يۋانعا جەتەدى. ـ دەدى.

شيحۋ قالاسى دوستىق سىرا شاعىن قالاشىعىنىڭ سەركەسى بولعان ەرەكشە قاقتاۋ جاۋاپتىسى لەي يۇيحۇي بىلاي دەدى: بۇل جەردە نەگىزىنەن ۇلۋ قابىعى، شايان، قىزىل شايان قاتارلى تاعامدار بار بولىپ، ٴار كۇنگى تيجارات جاعدايى ەڭ از دەگەندە 5 ـ 6 مىڭ يۋان، بيىلعى تيجارات پايدام100 مىڭ يۋانعا جەتۋى مۇمكىن. ـ دەدى.

« تۇنگى ەكونوميكانىڭ » گۇلدەنۋى دە « شيحۋ سىراسىنىڭ » دەمەۋىنەن قول ۇزە المايدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، جاز ماۋسىمى كىرگەننەن بەرى، شيحۋ سىراسىنىڭ بۇكىل قالاداعى جانە توڭىرەكتەگى اۋدان، قالالاردا كۇندىك ساتىلۋ مولشەرى 15 مىڭ قۇمىرا اينالاسىندا بولىپ، تۇتىنۋشىلاردىڭ قىزۋ قارسى الۋىنا يە بولعان.

شيحۋ قالاسى دوستىق سىرا قالاشىعى كەشكى بازارىندا سىرانى ساتۋ ورنىنىڭ جاۋاپتىسى جاۋ جيان بىلاي دەدى: جاز ماۋسىمى كىرگەننەن كەيىن، ٴار كۇنى الارماندار وتە كوپ. تاياۋدا مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولى اشىلدى، سىرت جەرلەردەن كەلگەن ساياحاتشىلار ساياحاتتاي كەلگەندە، شينجياڭنىڭ شيحۋ سىراسىنان ٴدام تاتادى. ٴار كۇنى 30-40 دانا، ٴبىر داناسىندا 12 قۇمىرا، ٴار كۇنگى تيجارات سوماسى 7000-8000 يۋان، 10 مىڭ يۋان اينالاسىندا بولىپ، بۇكىل ەلدىڭ جەر-جەرىندەگى ساياحاتشىلاردىڭ شيحۋعا ساياحاتتاي كەلىپ، شيحۋ سىراسىن ٴىشۋىن قارسى الامىز. ـ دەدى.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

مايتاۋ كۇشار تاس جولىنىڭ ساياحات كاسىبى قىزۋ ورلەۋگە كوتەرىلىپ،شيحۋ ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا دەم بەردى

حۋناندىق ساياحاتشى پان شۇيجۇڭ بىلاي دەدى: بۇگىن مايتاۋ ـ كۇشار تاس جولىن ارالادىم، شيحۋ سىراسىنان دام تاتتىم، شيحۋدىڭ كاۋابى دا ٴدامدى ەكەن، بۇكىل ەل حالقىنىڭ شيحۋعا كەلىپ، شيحۋ سىراسىن ىشۋىن ٴۇمىت ەتەمىن. ـ دەدى.