ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

اۋستراليانىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگىندە ورمان ٴورتى جونىندە تاعى دا ساقتىق سەگىنال بەرىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-10 16:02

 

ورتالىق تەلەۆيزياسىنىڭ حابارى: بىرنەشە ايعا جالعاسقان اۋستراليانىڭ ورمان ٴورتى ٴالى باسىلمادى. اۋستراليانىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگىندە ورمان ٴورتى جونىندە تاعى دا ساقتىق سەگىنال بەرىلدى.


1-ايدىڭ 8-كۇنى، اۋستراليانىڭ ۆيكتوريا وبىلىسنىڭ باسىم كوپ رايوندارى نەشە كۇنگە جالعاسقان اپاتتىڭ دارەجە سەگىنالىنىڭ ۋاقىتىن 48 ساعاتقا ۇزاتتى، اۋستراليا ۇكىمەتى ورمان ٴورت اپاتى تۋىلعان رايونداعى بۇقارانى حاۋىپسىزدىك شارت استىندا شەگىنىپ كەتۋگە ۇندەدى. قازىرگە دەيىن، اۋسترالياداعى ورمان ٴورتىنىڭ شارپىعان كولەمى ٴبىر ميلليون 300 مىڭ گەكتارعا جەتتى.اۋدارعان: اينۇر گىمڭعازى قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

اۋستراليانىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگىندە ورمان ٴورتى جونىندە تاعى دا ساقتىق سەگىنال بەرىلدى

اۋستراليانىڭ ۆيكتوريا وبىلىسنىڭ باسىم كوپ رايوندارى نەشە كۇنگە جالعاسقان اپاتتىڭ دارەجە سەگىنالىنىڭ ۋاقىتىن 48 ساعاتقا ۇزاتتى