ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

جۇڭگو مەن ا ق ش ـ نىڭ ونەركاسىپ ساۋدا سالاسىنداعى قايراتكەرلەر ەكى ەلدىڭ ەكونوميكا-ساۋدا قاتىناسىنىڭ جاقسارۋىنان ءتىپتى دە كوپتەگەن وراي تۋىلۋىن ءۇمىت ەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2020-01-11 11:23


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. جۇڭگو مەن ا ق ش ەلدەرىنىڭ ونەركاسىپ ساۋدا سالاسىنداعى قايراتكەرلەر 1 ـ ايدىڭ 8 ـ كۇنى نيۋ يوركتا اشىلعان ا ق ش ـ جۇڭگو ساۋدا باس قوعامىنىڭ جىلدىق قۇتتىقتاۋ جينالىسىنا قاتىناسقان كەزدە بىلاي دەدى: جۇڭگو-ا ق ش ەلدەرىنىڭ ەكونوميكا ـ ساۋدا بارىس-كەلىسى جيىلەپ كەلەدى، ەكى ەلدىڭ ەكونوميكا-ساۋدا قارىم-قاتىناسىنىڭ جاقسارۋىن ٴۇمىت ەتەمىز.


    ا ق ش ـ نىڭ ميسسۇري شتاتىنىڭ بۇرىنعى باستىعى، ا ق ش ـ نىڭ ورتا بولەگىندەگى ا ق ش-جۇڭگو سەلبەستىك قوعامىنىڭ باستىعى بوچەر حولدون بىلاي دەدى: قازىر ا ق ش ـ جۇڭگو قارىم ـ قاتىناسى سايىستارعا تولى كەزەڭدە تۇر، ٴبىراق بۇل كەزەڭ اقىرى ٴوتىپ كەتەدى. ٴبىز جۇڭگو سەرىكتىكتەرىنىڭ ا ق ش-نىڭ ورتا بولەگىنە كەلىپ زاۆود قۇرۋىن قارسى الامىز، بۇلاي ىستەۋ ەكى جاققا دا ٴتيىمدى. ا ق ش وگايو شتاتىنىڭ دايدون قالاسى دايدۇن دامۋ وداعى باس القاسىنىڭ ورىنباسارى ميچ حيتون بىلاي دەدى: ەكى ەلدىڭ ەكونوميكا ـ ساۋدا كەلىسسوزى دايدون قالاسىنا كوپتەگەن وراي اكەلەدى.


    حۇيفىڭ بانكەسىنىڭ ا ق ش جاق باس القاسى ءارى باس اتقارۋشى ء مانساپتىسى مايكەل روبەرتس بىلاي دەدى: دۇنيە جۇزىندەگى ەڭ ۇلكەن ەكى ەكونوميكالىق تۇلعا رەتىندە، ا ق ش مەن جۇڭگونىڭ ءوزارا بايلانىسى توتەنشە تىعىز بولۋىنان ەكى ەل دە ورتاق يگىلىكتەنەدى، دۇنيە ءجۇزى دە ءتىپتى دە گۇلدەنە ءتۇستى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جۇڭگو مەن ا ق ش ـ نىڭ ونەركاسىپ ساۋدا سالاسىنداعى قايراتكەرلەر ەكى ەلدىڭ ەكونوميكا-ساۋدا قاتىناسىنىڭ جاقسارۋىنان ءتىپتى دە كوپتەگەن وراي تۋىلۋىن ءۇمىت ەتتى

جۇڭگو-ا ق ش ەلدەرىنىڭ ەكونوميكا ـ ساۋدا بارىس-كەلىسى جيىلەپ كەلەدى، ەكى ەلدىڭ ەكونوميكا-ساۋدا قارىم-قاتىناسىنىڭ جاقسارۋىن ٴۇمىت ەتەمىز