ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش يرانعا جاڭا جازا قولداناتىندىعىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2020-01-11 11:24


    ءوز حابارىمىز: ا ق ش قازىنا مينيسترلىگى 1-ايدىڭ 10 ـ كۇنى يراننىڭ 8 جوعارى دارەجەلى ٴمانساپتىسى جانە كەن سەرىكتىگى قاتارلىلاردى جازالايتىندىعىن جاريالاپ، وسىنىڭ الدىندا يراننىڭ ا ق ش-نىڭ يراقتا تۇرعىزعان اسكەري بازاسىنا باسقارىلمالى بومبىمەن شابۋىلداعاندىعىنا اڭىس قايتارىپ، يراننىڭ قارجى قاينارىن ونان ارى ازايتاتىندىعىن ايتتى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش يرانعا جاڭا جازا قولداناتىندىعىن جاريالادى

ا ق ش قازىنا مينيسترلىگى 1-ايدىڭ 10 ـ كۇنى يراننىڭ 8 جوعارى دارەجەلى ٴمانساپتىسى جانە كەن سەرىكتىگى قاتارلىلاردى جازالايتىندىعىن جاريالادى