ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ۋحان قالا تۇرعىندارىنىڭ دەنە تەمپەراتۋراسىن تەكسەرۋ جۇمىسىن قولعا الدى

来源:     |责编:努丽霞提|     发布日期: 2020-02-07 17:10

ٴوز حابارىمىز: ۋحان قالالىق ينتەرنەت ينفورماتسياسى كەڭسەسىنىڭ ۇكىمەتتىك ميكرو بلوگىنداعى حابارىنا قاراعاندا، ۋحان قالاسى 2-ايدىڭ 7-كۇنىنەن باستاپ قالا تۇرعىندارىنىڭ دەنە تەمپەراتۋراسىن ولشەۋ قىزمەتىن ورىستەتكەن. ۋحان قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتى قاتىستى ماسەلەلەر جونىندە قالا تۇرعىندارىنا جاۋاپ قايتارىپ مىنانى اتاپ كورسەتتى: دەنە تەمپەراتۋراسىن ولشەۋ قىزمەتى وتباسى سايىن، ادام باسى سايىن ٴار كۇنى ٴبىر رەت جۇرگىزىلىپ، بىردە-ٴبىر ادامنىڭ قاعىس قالماۋىنا شىنايى كەپىلدىك ەتىلەدى. ٴار كۇنگى تەكسەرۋ ناتيجەسى كەمىندە ٴبىر رەت جوعارىعا جولدانادى، ادەتتە تۇرعىنداردىڭ قالىپتى تۇرمىسىنا كەدەرگى بولمايدى، وسىنداي ٴتاسىل قولدانعاندا تۇرعىنداردىڭ دەنە تەمپەراتۋراسى جالپى بەتتىك باقىلانعاننان تىس، تۇرعىنداردىڭ قانداي تۇرمىس قيىنشىلىعى بار ەكەنىن، قانداي كومەكتى قاجەت ەتەتىنىن دە بىلۋگە بولادى.


中央广播电视总台 央广网 版权所有

ۋحان قالا تۇرعىندارىنىڭ دەنە تەمپەراتۋراسىن تەكسەرۋ جۇمىسىن قولعا الدى

ۋحان قالالىق ينتەرنەت ينفورماتسياسى كەڭسەسىنىڭ ۇكىمەتتىك ميكرو بلوگىنداعى حابارىنا قاراعاندا، ۋحان قالاسى 2-ايدىڭ 7-كۇنىنەن باستاپ قالا تۇرعىندارىنىڭ دەنە تەمپەراتۋراسىن ولشەۋ قىزمەتىن ورىستەتكەن