ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ: سيريانىڭ باتىس سولتۇستىك بولەگىندە 700 مىڭعا جۋىق ادام پاناسىز قالدى-دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-02-13 00:55

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. ب م ۇ باس حاتشىسىنىڭ مالىمدەمەشىسى دياريك2-ايدىڭ 11-كۇنى بىلاي دەدى: وتكەن جىلى 12-ايدان بەرى سيريانىڭ باتىس سولتۇستىك بولەگىندە زورلىقتى كۇش قاقتىعىسى سەبەبىنەن پاناسىز قالعان ادام سانى 700 مىڭعا تاياپ، تاريحتاعى ەڭ جوعارى ورەگە شىقتى.


شالقار قازەز ۇلىنىڭ اۋدارماسى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ: سيريانىڭ باتىس سولتۇستىك بولەگىندە 700 مىڭعا جۋىق ادام پاناسىز قالدى-دەدى

ب م ۇ باس حاتشىسىنىڭ مالىمدەمەشىسى دياريك2-ايدىڭ 11-كۇنى بىلاي دەدى: وتكەن جىلى 12-ايدان بەرى سيريانىڭ باتىس سولتۇستىك بولەگىندە زورلىقتى كۇش قاقتىعىسى سەبەبىنەن پاناسىز قالعان ادام سانى 700 مىڭعا تاياپ، تاريحتاعى ەڭ جوعارى ورەگە شىقتى.