ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ءىس جۇرگىزۋشىسى: جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋستان جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنىڭ ۆاكسيناسى 18 اي ىشىندە دايىن بولادى-دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-02-13 00:58

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ءىس جۇرگىزۋشىسى تان دىساي وسى ايدىڭ 11-كۇنى جەنەۆادا: جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋستان جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنىڭ ۆاكسيناسى 18 اي ىشىندە دايىن بولادى. قازىرگى ساتىدا ءالى دە بار كۇشىمىزدى سالىپ ۆيروستان ساقتانۋىمىز كەرەك.-دەدى.


تان دىساي دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس شتابىندا وتكىزىلگەن اقپارات جاريالاۋ ماجىلىسىندە بىلاي دەدى: دۇنيە جۇزىنەن كەلگەن 400 دەن استام ۆيرۋستى زەرتتەۋ قىزمەتى جونىندە تالقى جۇرگىزۋدە. ۆاكسينا زەرتتەپ جاساۋعا ءالى دە ۋاقىت قاجەت بولعانىمەن، ءبىراق قازىر وسى ۆيروستان ءونىمدى تۇردە ساقتاناتىن الەۋمەتتىك شارالار بار.


شالقار قازەز ۇلىنىڭ اۋدارماسى 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ءىس جۇرگىزۋشىسى: جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋستان جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنىڭ ۆاكسيناسى 18 اي ىشىندە دايىن بولادى-دەدى

دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ءىس جۇرگىزۋشىسى تان دىساي وسى ايدىڭ 11-كۇنى جەنەۆادا: جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋستان جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنىڭ ۆاكسيناسى 18 اي ىشىندە دايىن بولادى. قازىرگى ساتىدا ءالى دە بار كۇشىمىزدى سالىپ ۆيروستان ساقتانۋىمىز كەرەك.-دەدى.