ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

گەرمەنيانىڭ زۇڭليى مەركەل بىلاي دەدى: ەگەر ا ق ش بۇكىل جەر شارىندىق ءىرى ەل جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاعىسى كەلمەسە، ەۆروپا ا ق ش پەن بولعان قاتىناسىن قايتا قاراستىرادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-06-28 10:10

ءوز حابارىمىز. «وڭتۇستىك گەرمانيا» گازەتىنىڭ 6-ايدىڭ 27 -كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، گەرمانيانىڭ زۇڭليى مەركەل: ەگەر ا ق ش بۇكىل جەر شارىندىق ءىرى ەل جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاعىسى كەلمەسە، ەۆروپا ا ق ش پەن بولعان قاتىناسىن قايتا قاراستىرادى،-دەگەن. مەركەل ا ق ش-نىڭ گەرمانيادا تۇراتىن اسكەرىن قىسقارتۋ ءىسى جونىندە وسى گازەتتىڭ تىلشىلىگىن قابىلداعاندا وسى دارىپتەمەسىن ايتقان. وسى ايدىڭ 15-كۇنى، ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ گەرمانيادا تۇراتىن اسكەرىن زور مولشەردە قىسقارتاتىندىعىن جاريالادى ءارى گەرمانيانىڭ ناتونىڭ اسكەري قاراجاتىنداعى ۇلەسى جەتكىلىكسىز دەپ جازعىردى. كوپتەگەن ساراپشىلار: بۇل ا ق ش پەن گەرمانيا سياقتى ەۆروپاداعى ءداستۇرلى وداقتاستاردىڭ قاتىناسىنىڭ السىرەگەندىگىنىڭ سيگنالى دەپ-، قارادى.


اۋدارعان: اينۇر گىميڭعازى قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گەرمەنيانىڭ زۇڭليى مەركەل بىلاي دەدى: ەگەر ا ق ش بۇكىل جەر شارىندىق ءىرى ەل جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاعىسى كەلمەسە، ەۆروپا ا ق ش پەن بولعان قاتىناسىن قايتا قاراستىرادى

«وڭتۇستىك گەرمانيا» گازەتىنىڭ 6-ايدىڭ 27 -كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، گەرمانيانىڭ زۇڭليى مەركەل: ەگەر ا ق ش بۇكىل جەر شارىندىق ءىرى ەل جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاعىسى كەلمەسە، ەۆروپا ا ق ش پەن بولعان قاتىناسىن قايتا قاراستىرادى،-دەگەن. مەركەل ا ق ش-نىڭ گەرمانيادا تۇراتىن اسكەرىن قىسقارتۋ ءىسى جونىندە وسى گازەتتىڭ تىلشىلىگىن قابىلداعاندا وسى دارىپتەمەسىن ايتقان.