ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

افعانستان تاليبان قارۋلىلارىنىڭ تۇتقيىل شابۋىلىنا ۇشىراپ، 5 ساقشى قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-09-14 10:28

ءوز حابارىمىز. افعانستان ساقشى جاعى 9-ايدىڭ 13-كۇنى بىلاي دەدى: افعانىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى كوندوز ولكەلىك حاۋىپسىزدىكتى تەكسەرۋ پۋنكتى سول كۇنى تاڭ سارىدە تاليبان قارۋلىلارىنىڭ تۇتقيىل شابۋىلىنا ۇشىراپ، بەس ساقشى قازا بولدى، تاليباندىق 4 قارۋلى وققا ۇشتى. تۇتقيىل شابۋىل اياقتاعاننان كەيىن،افعانىستان حاۋىپسىزدىك اسكەري ء ءبولىمى شيىنۆاري رايونىندا قيمىل ورىستەتىپ، قالعان قارۋلى ادامداردى تەكسەردى. بۇدان سىرت، 9-ايدىڭ 12-كۇنى تۇندە كانداحار ولكەسىنىڭ مايۋاندى رايونىندا ءبىر اۆتوكولىكتى ساقشىلار توسقاندا اۆتوكولىك پارتىلاپ، ءبىر ساقشى ءولىپ، 3 ساقشى جارالانعان.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

افعانستان تاليبان قارۋلىلارىنىڭ تۇتقيىل شابۋىلىنا ۇشىراپ، 5 ساقشى قازا بولدى

افعانستان ساقشى جاعى 9-ايدىڭ 13-كۇنى بىلاي دەدى: افعانىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى كوندوز ولكەلىك حاۋىپسىزدىكتى تەكسەرۋ پۋنكتى سول كۇنى تاڭ سارىدە تاليبان قارۋلىلارىنىڭ تۇتقيىل شابۋىلىنا ۇشىراپ، بەس ساقشى قازا بولدى، تاليباندىق 4 قارۋلى وققا ۇشتى. تۇتقيىل شابۋىل اياقتاعاننان كەيىن،افعانىستان