ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

جاڭا جەرسي شتاتىنىڭ جاڭا برۋنسۆيك قالاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام قازا بولىپ، 6 ادام جارالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-09-14 10:28

ءوز حابارىمىز. ا ق ش جاڭا جەرسي شتاتىنىڭ جاڭا برۋنسۆيك قالاسىنداعى ءبىر ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ماڭىندا جەرلىك ۋاقىت 9-ايدىڭ 13-كۇنى تاڭ سارىدە وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام ءولىپ، 6 ادام جارالاندى. قازىر وق شىعارۋشىنىڭ سالاۋاتى انىق ەمەس، دەلو ءالى تەكسەرىلۋدە.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جاڭا جەرسي شتاتىنىڭ جاڭا برۋنسۆيك قالاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام قازا بولىپ، 6 ادام جارالاندى

ا ق ش جاڭا جەرسي شتاتىنىڭ جاڭا برۋنسۆيك قالاسىنداعى ءبىر ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ماڭىندا جەرلىك ۋاقىت 9-ايدىڭ 13-كۇنى تاڭ سارىدە وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، 2 ادام ءولىپ، 6 ادام جارالاندى. قازىر وق شىعارۋشىنىڭ سالاۋاتى انىق ەمەس، دەلو ءالى تەكسەرىلۋدە.