ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ – نىڭ باس حاتشىسى ىندەت تارالىپ جاتقان كەزدە بەلەڭ بەرگەن شىرىكتەسۋ جايىتىنە باتىل سوققى بەرۋ ۇندەۋىن شىعاردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-10-17 10:35

ءوز حابارىمىز. ب م ۇ – نىڭ باس حاتشىسى گۋتتەرەس 10-ايدىڭ 15-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ، ادامداردى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس ىندەتىنىڭ استارىنداعى شىرىكتەسۋ جايىتىنە نازار اۋدارۋعا قۋزادى. ول مىنالاردى باسا دارىپتەدى: شىرىكتەسۋ ماسەلەسىنىڭ تامىرى تەرەڭدە بولعانىمەن، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس تارالعان كەزدە بەلەڭ بەرگەن شىرىكتەسۋ جايىتىنىڭ زاردابى ءتىپتى دە اۋىر، ءسوز جوق، باتىل سوققى بەرۋ كەرەك.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ – نىڭ باس حاتشىسى ىندەت تارالىپ جاتقان كەزدە بەلەڭ بەرگەن شىرىكتەسۋ جايىتىنە باتىل سوققى بەرۋ ۇندەۋىن شىعاردى

ب م ۇ – نىڭ باس حاتشىسى گۋتتەرەس 10-ايدىڭ 15-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ، ادامداردى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس ىندەتىنىڭ استارىنداعى شىرىكتەسۋ جايىتىنە نازار اۋدارۋعا قۋزادى. ول مىنالاردى باسا دارىپتەدى: شىرىكتەسۋ ماسەلەسىنىڭ تامىرى تەرەڭدە بولعانىمەن، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس تارالعان كەزدە بەلەڭ بەرگەن شىرىكتەسۋ جايىتىنىڭ زاردابى ءتىپتى دە اۋىر، ءسوز جوق، باتىل سوققى بەرۋ كەرەك.