ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

انگليا پارلامەنتى ىندەتتەن ساقتانۋ-تىزگىندەۋ جاڭا جوباسىن ماقۇلدادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-07 09:56

 

ٴوز حابارىمىز. بەيجيڭ ۋاقىتى 1-ايدىڭ 7-كۇنى تاڭعى ساعات 3 تەن 15 مينۋت وتكەندە، انگىليا پارلامەنتى تومەنگى پالاتاسى 524 داۋسىتىڭ قولداۋى، 16 داۋستىڭ قارسى تۇرۋىنداي ناتيجەمەن، ۇكىمەت العا قويعان ىندەتتەن ساقتانۋ-تىزگىندەۋ شاراسىن ماقۇلدادى. ۇكىمەت وسدان ىلگەرى 1-ايدىڭ 5-كۇنى تۇنگى ساعات نولدەن باستاپ وسى جوبانى اتقارا باستاعاندىقتان، پارلامەنت دەرۋ بۇل جوبانى داۋىسقا سالىپ بەكتتى. پارلامەنت ماقۇلداعان جوباعا ساي، قازىر اتقارىلىپ وتىرعان ىندەتتەن ساقتانۋ -تىزگىندەۋ شاراسى 3-ايدىڭ 31-كۇنىنە دەيىن جالعاسادى. انگىليا ۇكىمەتى 1-ايدىڭ 6-كۇنى جاريالاعان ساناققا قاراعاندا، انگىليادا سول كۇنى جاڭادان ىندەتكە شالدىققاندار 62 مىڭ 322ادام بولىپ،انگىليادا ىندەت تۋىلعاننان بەرگى جاڭادان ىندەتكە شالدىعۋشىلاردىڭ كۇندىك ارتۋىنىڭ جاڭا رەكورتىن جاڭالاعان.


اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

انگليا پارلامەنتى ىندەتتەن ساقتانۋ-تىزگىندەۋ جاڭا جوباسىن ماقۇلدادى

انگىليا پارلامەنتى تومەنگى پالاتاسى 524 داۋسىتىڭ قولداۋى، 16 داۋستىڭ قارسى تۇرۋىنداي ناتيجەمەن، ۇكىمەت العا قويعان ىندەتتەن ساقتانۋ-تىزگىندەۋ شاراسىن ماقۇلدادى.