ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ۋاشينگتون ەرەكشە رايونىندا بارلىق اشحانالاردان تاماقتانۋعا ٴتيىم سالۋ ۋاقىتى 1-ايدىڭ 22-كۇنىنە دەيىن ۇزارتىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-13 10:03


    ٴوز حابارىمىز. ا ق ش ۋاشينگتون ەرەكشە رايونىنىڭ قالا باستىعى باۋسەر بىلاي دەدى: وسى ەرەكشە رايونداعى بارلىق اشحانالاردان تاماقتانۋعا ٴتيىم سالۋ بۇيرىعى 1-ايدىڭ 22-كۇنىنە دەيىن ۇزارتۋ بەلگىلەندى. اشحانادا تاماقتانۋعا ٴتيىم سالۋدان سىرت، مۇراجايلاردى ەكىسكورتسيالاۋعا دا ٴتيىم سالۋ ۋاقىتىنىڭ ۇزارتىلاتىنىن ايتتى. وسى ەكى بۇيرىقتىڭ اتقارىلۋى جاڭا ٴتيپتى ايدارشا ۆيرۋستىڭ تارالۋىن تەجەۋ بولسا ەندى ٴبىر جاعىنان 1-ايدىڭ 20-كۇنى بايدەننىڭ مىندەتكە وتىرۋ سالتىنا دايىندىق جاساۋ ٴۇشىن بولىپ تابىلادى.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ۋاشينگتون ەرەكشە رايونىندا بارلىق اشحانالاردان تاماقتانۋعا ٴتيىم سالۋ ۋاقىتى 1-ايدىڭ 22-كۇنىنە دەيىن ۇزارتىلدى

اشحانادا تاماقتانۋعا ٴتيىم سالۋدان سىرت، مۇراجايلاردى ەكىسكورتسيالاۋعا دا ٴتيىم سالۋ ۋاقىتىنىڭ ۇزارتىلاتىنىن ايتتى.