ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

بۇكىل ا ق ش-ىندا سۇراپىل داۋىل سوعىپ 5 ميلليون 500 مىڭنان استام وتباسىندا توك توقتادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-02-17 17:23

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش اقپارات قۇرالدارىنىڭ 2-ايدىڭ 16-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، تاياۋدا بۇكىل ا ق ش-ىن شارپىعان سۇراپىل داۋىل سوعىپ 5 ميلليون 500 مىڭنان استام وتباسىندا توك توقتاعان، توكپەن قامداۋ سەرىكتىگى ٴماجبۇري توك توقتاتقان. مۇنىڭ ىشىندە تەكساس شتاتىنا ىقپالى ەڭ زور بولعان، 4 ميلليون 300 مىڭنان استام وتباسىندا توك توقتاعان.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى中央广播电视总台 央广网 版权所有

بۇكىل ا ق ش-ىندا سۇراپىل داۋىل سوعىپ 5 ميلليون 500 مىڭنان استام وتباسىندا توك توقتادى

مۇنىڭ ىشىندە تەكساس شتاتىنا ىقپالى ەڭ زور بولعان، 4 ميلليون 300 مىڭنان استام وتباسىندا توك توقتاعان