ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

قىسقى داۋىل ا ق ش-نىڭ كوپ شتاتىن شارپىدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-02-19 11:14

 

ٴوز حابارىمىز: بىرنەشە كۇننەن بەرى قىسقى داۋىل ا ق ش - نىڭ كوپ شتاتىن شارپىدى، ا ق ش مەملەكەتتىك اۋا رايى مەكەمەسىنىڭ مالىمەتىنە نەگىزدەلگەندە، قارلى بوران ا ق ش - نىڭ وڭتۇستىك، ورتا، باتىس بولەگىن جانە شىعىس سولتۇستىك بولەگىندەگى كوپ شتاتتاردى شارپىپ، 115 ميلليون ادام ىقپالعا ۇشىراعان. ا ق ش اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، قىسقى داۋىلدان كەمدەگەندە 33 ادام قازا بولىپ، نەشە ميلليون وتباسى مەن ساۋدا ورنىندا توك توقتاعان.

اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

قىسقى داۋىل ا ق ش-نىڭ كوپ شتاتىن شارپىدى

بىرنەشە كۇننەن بەرى قىسقى داۋىل ا ق ش - نىڭ كوپ شتاتىن شارپىدى،