ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

قىسقى سۇراپىل بوران سەبەبىنەن ا ق ش-نىڭ تەكساس قالاسىندا توك توقتاپ، اۋىز سۋ مەن ازىق-تۇلىك تاپشى بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-02-20 09:54

 

ٴوز حابارىمىز. قىسقى سۇراپىل بوران سەبەبىنەن ا ق ش تەكساس شتاتىنىڭ كوپ جەرىندە توك توقتاپ، جالپى حالىق سانىنىڭ تەڭ جارىمىنا جۋىعى 14 ميلليون ادام اۋىز سۋدان تارىقتى. ٴىشىنارا رايونداردا ازىق-تۇلىك تاپشى بولدى. شتاتتىق ۇكىمەت پەن قاتىستى تاراۋلار توكپەن قاي كەزدە قامداۋدى كەسىپ ايتا الماي، بۇقارانىڭ نارازىلىعىن قوزعادى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

قىسقى سۇراپىل بوران سەبەبىنەن ا ق ش-نىڭ تەكساس قالاسىندا توك توقتاپ، اۋىز سۋ مەن ازىق-تۇلىك تاپشى بولدى

شتاتتىق ۇكىمەت پەن قاتىستى تاراۋلار توكپەن قاي كەزدە قامداۋدى كەسىپ ايتا الماي، بۇقارانىڭ نارازىلىعىن قوزعادى