ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى ب م ۇ جينالىسىنا گۋتتەرەستى ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىلىعىنا تاعى دا تاعايىنداۋدى ۇسىنىس ەتپەكشى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-06-09 10:36

 

ٴوز حابارىمىز. ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى 6-ايدىڭ 8-كۇنى شاپالاق سوعۋ تاسىلىمەن ٴبىر اۋىزدان قاۋلى ماقۇلداپ، گۋتتەرەستى ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىلىعىنا تاعى دا تاعايىنداۋدى ۇيعاردى، مىندەت وتەۋ مەرزىمى 2022-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن 2026-جىلى 12-ايدىڭ 31-كۇنىنە دەيىن بولادى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى ب م ۇ جينالىسىنا گۋتتەرەستى ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىلىعىنا تاعى دا تاعايىنداۋدى ۇسىنىس ەتپەكشى

مىندەت وتەۋ مەرزىمى 2022-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن 2026-جىلى 12-ايدىڭ 31-كۇنىنە دەيىن بولادى