ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپادا تاسقىن ٴالى تولاستامادى ، كەمىندە 187 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-07-19 10:54

 

ٴوز حابارىمىز. ەۆروپانىڭ ورتا، باتىس بولەك رايوندارىندا جاۋعان قالىڭ جاڭبىردان تۋىلعان تاسقىن ٴالى تولاستاعان جوق، جەرگىلىكتى ۋاقىت 7-ايدىڭ 18-كۇنى تۇستەن كەيىن كەمىندە 187 ادام تاسقىن اپاتىندا قازا بولدى، مۇنىڭ ىشىندە گەرمانيالىق 156 ادام، بەلگيالىق 31 ادام بار. گەرمانيانىڭ رەينلاند - پالز شتاتىندا اپات ەڭ اۋىر بولىپ، قازىرگە دەيىن كەمىندە 110 ادام قازا بولدى. ىزدەۋ، قۇتقارۋ قيمىلىنىڭ جالعاسۋىنا بايلانىستى، جارالانعانداردىڭ، ولگەندەردىڭ سانى ونان ارى ارتاتىندىعى مەجەلەنىپ وتىر. بەلگيا فەدەراتسيالىق ۇكىمەتى 7-ايدىڭ 20-كۇنىن بۇكىل ەل بويىنشا ازا ٴبىلدىرۋ كۇنى دەپ جاريالادى ،بۇرىن بەلگىلەنگەن 21–شىلدە مەملەكەت مەرەكەسى قيمىلىنىڭ كولەمى دە كىشىرەيدى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپادا تاسقىن ٴالى تولاستامادى ، كەمىندە 187 ادام قازا بولدى

ەۆروپانىڭ ورتا، باتىس بولەك رايوندارىندا جاۋعان قالىڭ جاڭبىردان تۋىلعان تاسقىن ٴالى تولاستاعان جوق، جەرگىلىكتى ۋاقىت 7-ايدىڭ 18-كۇنى تۇستەن كەيىن كەمىندە 187 ادام تاسقىن اپاتىندا قازا بولدى