ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

گايتي ماسەلەسى جونىندەگى ا ق ش-نىڭ ەرەكشە ەلشىسى ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ گايتي بوسقىندارىن قايتارىپ جىبەرۋ شەشىمىن «ادامگەرشىلىككە جات» دەپ سىندادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2021-09-24 11:04

ءوز حابارىمىز. ا ق ش مەديالارىنىڭ 9-ايدىڭ 23-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، گايتي ماسەلەسى جونىندەگى ا ق ش-نىڭ ەرەكشە ەلشىسى دانيەل فۋت ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ گايتي بوسقىندارىن قايتارىپ جىبەرۋ شەشىمىن «ادامگەرشىلىككە جات» دەپ سىنداعان ءارى مەملەكەت ىستەر حاتشىسى بلينكەنگە قىزمەتتەن باس تارتۋ ءوتىنىشىن تاپسىرعان. ا ق ش اقسارايىنىڭ مالىمدەمەشىسى پساكي سول كۇنى بىلاي دەدى: 9-ايدىڭ 19-كۇنىنەن قازىرگە دەيىن 12 كەزەكشى ايروپلان 1400كوشپەندى گايتيلىقتى ەلىنە قايتاردى، 3206 گايتيلىق كوشپەندى تەكساس شتاتىنداعى دەليون لاگەرىنەن ا ق ش كەدەن جانە شەكارا قورعانىس مەكەمەسىنىڭ قاماقحاناسىنا نەمەسە باسقا تاراۋلارىنا جوتكەلدى، ولار كەلەسى قادامدا قۋىپ شىعۋ تارتىبىنە وتەدى، قازىر دەليو رايونىندا بوگەلىپ قالعان گايتيلىق كوشپەندىلەر 5000 ادامنان استام.

اۋدارعان: نۇربولات ءداۋىتاقىن ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گايتي ماسەلەسى جونىندەگى ا ق ش-نىڭ ەرەكشە ەلشىسى ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ گايتي بوسقىندارىن قايتارىپ جىبەرۋ شەشىمىن «ادامگەرشىلىككە جات» دەپ سىندادى

ا ق ش مەديالارىنىڭ 9-ايدىڭ 23-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، گايتي ماسەلەسى جونىندەگى ا ق ش-نىڭ ەرەكشە ەلشىسى دانيەل فۋت ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ گايتي بوسقىندارىن قايتارىپ جىبەرۋ شەشىمىن «ادامگەرشىلىككە جات» دەپ سىنداعان ءارى مەملەكەت ىستەر حاتشىسى بلينكەنگە قىزمەتتەن باس تارتۋ ءوتىنىشىن تاپسىرعان. ا ق ش اقسارايىنىڭ مالىمدەمەشىسى پساكي سول كۇنى بىلاي دەدى: 9-ايدىڭ 19-كۇنىنەن قازىرگە دەيىن 12 كەزەكشى ايروپلان 1400كوشپەندى گايتيلىقتى ەلىنە قايتاردى،