ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

رەسەي ا ق ش–نان رەسەيدىڭ حاۋىپسىزدىك قامتاماسىزداندىرۋ ۇسىنىسىنا تىكە جاۋاپ بەرۋدى تالاپ ەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-01-17 09:54

 

ٴوز حابارىمىز. رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ اقپارات حاتشىسى پەسكوۆ تاياۋدا ا ق ش مەديالارىنىڭ سۇحباتىن قابىلداعاندا بىلاي دەدى: قازىر رەسەي مەن ۋكراينانىڭ شەكارا جاعدايى توتەنشە كۇردەلى، رەسەي العا قويعان حاۋىپسىزدىك قامتاماسىزداندىرۋ ۇسىنىسى ا ق ش-نىڭ بەتپە-بەت جاۋاپ قايتارۋىن قاجەت ەتەدى. پەسكوۆ تاعى بىلاي دەدى: ا ق ش جاقتا رەسەيدىڭ ۋكراينا توڭىرەگىندەگى شۇعىل جاعدايدى ۋشىقتىرعانىن دالەلدەيتىن ەشقانداي دالەل جوق، ايتىلمىش «رەسەي قاتەرى» ا ق ش-نىڭ ٴوز مۇددەسىن كوزدەيتىن قۇرالى عانا.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

رەسەي ا ق ش–نان رەسەيدىڭ حاۋىپسىزدىك قامتاماسىزداندىرۋ ۇسىنىسىنا تىكە جاۋاپ بەرۋدى تالاپ ەتتى

ا ق ش جاقتا رەسەيدىڭ ۋكراينا توڭىرەگىندەگى شۇعىل جاعدايدى ۋشىقتىرعانىن دالەلدەيتىن ەشقانداي دالەل جوق، ايتىلمىش «رەسەي قاتەرى» ا ق ش-نىڭ ٴوز مۇددەسىن كوزدەيتىن قۇرالى عانا