ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

دۇنيە ٴجۇزىنىڭ ىندەت ساناعى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2022-01-18 09:33

 

ٴوز حابارىمىز. دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى جاريالاعان جاڭا ساندى مالىمەتتە مىنالار كورسەتىلدى، دۇنيە جۇزىندە جاڭا ٴتيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققان ناۋقاستار الدىڭعى كۇندەگىدەن 2 ميلليون 669 مىڭ 54 ادام كوبەيىپ، 326 ميلليون 279 مىڭ 424 ادامعا جەتكەن؛ ولگەن ناۋقاستار 6916 ادام كوبەيىپ، 5 ميلليون 536 مىڭ 609 ادامعا جەتكەن.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دۇنيە ٴجۇزىنىڭ ىندەت ساناعى

دۇنيە جۇزىندە ىندەتكە شالدىققاندار 5 ميلليون 536 مىڭ 609 ادامعا جەتتى