ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-ىندا 9 ميلليون 500 مىڭعا جۋىق بالا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان دەپ دياگنوزدالدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2022-01-20 09:38

 
    ٴوز حابارىمىز. ا ق ش بالالار اۋرۋلارىن زەرتتەۋ عىلمي قوعامى مەن بالالار دوحترحانا قوعامى تاياۋدا جاريالاعان مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، جۇقپالى اۋرۋ تارالعاننان بەرى، ا ق ش-ىندا 9 ميلليون 500 مىڭعا جۋىق بالا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-ىندا 9 ميلليون 500 مىڭعا جۋىق بالا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان دەپ دياگنوزدالدى

ا ق ش-ىندا 9 ميلليون 500 مىڭعا جۋىق بالا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان.