ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەگيپەتتىڭ قارۋلى بولىمدەرى سۋەيش كانالىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا تۋىلعان لاڭكەستىك شابۋىلدى تالقاندادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-05-08 19:48

 

ٴوز حابارىمىز. ەگيپەت قارۋلى ٴبولىمىنىڭ مالىمدەمەشىسى 5-ايدىڭ 7-كۇنى سۋەيش كانالىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا تۋىلعان لاڭكەستىك شابۋىل تالقاندالعاندىعىن جاريالادى. حابارعا قاراعاندا، ٴبىر توپ لاڭكەس سول كۇنى سۋەيش كانالىنىڭ شىعىس جاعالاۋىنداعى ٴبىر سۋ ىعىستىرۋ پۋنكتىنە تۇتقيىل شابۋىل جاساعان، قورعاۋشى اسكەرلەر دەرەۋ قايتارما سوققى بەرگەن ٴارى لاڭكەستەرگە وق اتىپ شەگىندىرگەن. ەگيپەت ارمياسىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى: قازىر لاڭكەستەر سيناي تۇبەگىنىڭ شەتكەرى رايونىندا قورشاۋعا الىندى،-دەدى. ەگيپەت ارمياسىنىڭ مالىمدەمەسىندە كورسەتىلۋىنشە، ٴبىر وفيتسەر مەن 10 اسكەر لاڭكەستەرمەن ايقاسۋ بارىسىندا قۇربان بولعان، 5 ادام جارالانعان.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى


中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەگيپەتتىڭ قارۋلى بولىمدەرى سۋەيش كانالىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا تۋىلعان لاڭكەستىك شابۋىلدى تالقاندادى

ەگيپەت قارۋلى ٴبولىمىنىڭ مالىمدەمەشىسى 5-ايدىڭ 7-كۇنى سۋەيش كانالىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا تۋىلعان لاڭكەستىك شابۋىل تالقاندالعاندىعىن جاريالادى