ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

برازيليانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سانت-كاتارينا شتاتىنداعى داۋىل اپاتى جالعاسۋدا

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-05-08 19:49

 

ٴوز حابارىمىز. برازيليانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سانت-كاتارينا شتاتىنداعى داۋىل اپاتى ٴالى جالعاسۋدا. جەرگىلىكتى ۋاقىت 5-ايدىڭ 7-كۇنى وسى شتاتتاعى 27 قالا شۇعىل جاعدايعا وتكەندىگىن جاريالادى. ەڭ جاڭا مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، قازىر داۋىلدان تۋىنداعان قالىڭ جاڭبىردان سانت-كاتارينا شتاتىنىڭ 121 قالا-قالاشىعىنداعى 44 مىڭ ادام اپاتقا ۇشىراپ، 7100 ادام پاناسىز قالىپ، 3 ادام ولگەن.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

برازيليانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سانت-كاتارينا شتاتىنداعى داۋىل اپاتى جالعاسۋدا

برازيليانىڭ وڭتۇستىگىندەگى سانت-كاتارينا شتاتىنداعى داۋىل اپاتى ٴالى جالعاسۋدا. جەرگىلىكتى ۋاقىت 5-ايدىڭ 7-كۇنى وسى شتاتتاعى 27 قالا شۇعىل جاعدايعا وتكەندىگىن جاريالادى