ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

انگليا قاۋىمىنىڭ ۇشتەن ٴبىرى تۇرمىس نارقىنىڭ جوعارىلاۋىنان تورىقتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-06-21 09:44

 

ٴوز حابارىمىز. انگليا مەدياسىنىڭ جاڭادان جاريالاعان حالىق رايىن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە كورسەتىلۋىنشە، 6 ايدىڭ الدىنداعىمەن سالىستىرعاندا، انگليا قاۋىمىنىڭ ۇشتەن ٴبىرى تۇرمىس نارقىنىڭ جوعارىلاۋىنان تورىققان جانە ىزالانعان. تەكسەرۋگە قاراعاندا، ٴبىر باك بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى تۇڭعىش رەت 100 فۋنت ستەرلينگتەن اسقان، ال ازىق-تۇلىك باعاسى دا ۇزدىكسىز قىمباتتاعان، انگلياداعى كوپتەگەن وتباسىلارى تۇرمىستىق جانار زات پەن ازىق-تۇلىكتىڭ بىرەۋىن عانا تاڭداۋعا تۋرا كەلگەن.

اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

انگليا قاۋىمىنىڭ ۇشتەن ٴبىرى تۇرمىس نارقىنىڭ جوعارىلاۋىنان تورىقتى

انگلياداعى كوپتەگەن وتباسىلارى تۇرمىستىق جانار زات پەن ازىق-تۇلىكتىڭ بىرەۋىن عانا تاڭداۋعا تۋرا كەلگەن.