ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش تىڭ وزىق ەكونوميكالىق كورسەتكىشى 8-ايدا تاعى دا تومەندەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-09-23 10:33
 
ٴوز حابارىمىز. ا ق ش تىڭ ەكونوميكالىق كەڭەس بەرۋ-ساۋدا مەكەمەسى 9-ايدىڭ 22-كۇنى مىنانى جاريالادى: ا ق ش تىڭ وزىق ەكونوميكالىق كورسەتكىشى 8-ايدا تاعى دا تومەندەدى، بۇل جالعاستى 6 اي تومەندەۋى. ەكونوميكالىق كەڭەس بەرۋ-ساۋدا مەكەمەسىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى بىلاي دەدى: وسى كورسەتكىشتىڭ 6 اي بويى تومەندەۋى ەكونوميكانىڭ قۇلدىراعاندىعىنان دەرەك بەرۋى مۇمكىن. 
 
اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش تىڭ وزىق ەكونوميكالىق كورسەتكىشى 8-ايدا تاعى دا تومەندەدى

وسى كورسەتكىشتىڭ 6 اي بويى تومەندەۋى ەكونوميكانىڭ قۇلدىراعاندىعىنان دەرەك بەرۋى مۇمكىن