ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

رەسەي ۋكراينا ارمياسىنىڭ شابۋىلىن جەڭىلىسكە ۇشىراتتىق دەپ حابارالادى، ۋكراينا جاق كوپتەگەن قونىستانۋ تۇيىندەرىن مەڭگەرۋگە الدىق دەپ جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-11-21 17:05
 
ٴوز حابارىمىز. رەسەيدىڭ مەملەكەت قورعانىس مينيسترلىگى 11-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەپ جاريالادى: رەسەي ارمياسى حاركوۆ، كراسني ريمان قاتارلى كوپتەگەن باعىتتاردا ۋكراينا ارمياسىنىڭ شابۋىلىن تويتارىپ تاستادى. مۇنان تىس، رەسەي ارمياسى ا ق ش جاساعان حيماس راكەتا زەڭبىرەگى قاتارلى قارۋ-جاراقتاردى تالقاندادى.
 
ۋكراينا ارمياسىنىڭ مالىمدەمەشىسى 11-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەدى: ۋكراينانىڭ قارۋلى قوسىنى لۋگانسكي رايونىندا ىرىقتىلىق ۇقىقتى مەڭگەردى، سونداي-اق 12 قونىستانۋ ٴتۇيىنىن مەڭگەردى. 
 
جەرلىك ۋاقىت 11-ايدىڭ 20-كۇنى رەسەي مەملەكەت قورعانىس مينيسترلىگى ۇكىراينا قوسىندارى 11-ايدىڭ 19-كۇنى زابوروجە يادرو ەلەكتر ستانسياسى رايونىن زەڭبىرەكپەن اتقىلادى، 11-ايدىڭ 20-كۇنى تۇستەن بۇرىن تاعى دا ەكى مارتە يادرو ەلەكتر ستانسياسى رايونىن زەڭبىرەكپەن اتقىلادى.
 
ۋكراينا مەديالارى 11-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەپ حابارلادى: رەسەي ارمياسى زابوروجە يادرو ەلەكتر ستانسياسى تۇرعان جەردى زەڭبىرەكپەن اتقىلاپ، ستانسياداعى كوپتەگەن نەگىزدىك قۇرىلعىلاردى ٴبۇلدىردى.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

رەسەي ۋكراينا ارمياسىنىڭ شابۋىلىن جەڭىلىسكە ۇشىراتتىق دەپ حابارالادى، ۋكراينا جاق كوپتەگەن قونىستانۋ تۇيىندەرىن مەڭگەرۋگە الدىق دەپ جاريالادى

ۋكراينا مەديالارى 11-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەپ حابارلادى: رەسەي ارمياسى زابوروجە يادرو ەلەكتر ستانسياسى تۇرعان جەردى زەڭبىرەكپەن اتقىلاپ، ستانسياداعى كوپتەگەن نەگىزدىك قۇرىلعىلاردى ٴبۇلدىردى.