ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ جەرشارىندىق توقتام ۇيىمىنىڭ باس القاسى: باياندى دامۋ نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋدى جەبەۋ جاعىندا جۇڭگونىڭ اتقارعان رولى توتەنشە ماڭىزدى،-دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-01-19 10:35

 

ٴوز حابارىمىز. ب م ۇ باس حاتشىسىنىڭ كومەكشىسى، ب م ۇ جەرشارىندىق توقتام ۇيىمىنىڭ باس القاسى ساندا وجيامبو حانىم 1-ايدىڭ 17 ـ كۇنى دۇنيە جۇزىلىك ەكونوميكا تالقىسىنىڭ جىلدىق ماجىلىسىندە بىلاي دەدى: بيىلعى جۇڭگو ەكونوميكاسىنىڭ ارتۋىنا ۇمىتپەن قارايمىن، ب م ۇ ـ نىڭ 2030 ـ جىلعا دەيىنگى باياندى دامۋ نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋدى جەبەۋ جاعىندا جۇڭگونىڭ اتقارعان رولى توتەنشە ماڭىزدى.

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ جەرشارىندىق توقتام ۇيىمىنىڭ باس القاسى: باياندى دامۋ نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋدى جەبەۋ جاعىندا جۇڭگونىڭ اتقارعان رولى توتەنشە ماڭىزدى،-دەدى

بيىلعى جۇڭگو ەكونوميكاسىنىڭ ارتۋىنا ۇمىتپەن قارايمىن، ب م ۇ ـ نىڭ 2030 ـ جىلعا دەيىنگى باياندى دامۋ نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋدى جەبەۋ جاعىندا جۇڭگونىڭ اتقارعان رولى توتەنشە ماڭىزدى.