ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

يراننىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى باتىس ازەربايجان ولكەسىندە 5.4 بال جەر سىلكىندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-01-19 10:37

 

ٴوز حابارىمىز. يراننىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى باتىس ازەربايجان ولكەسىندە جەرگىلىكتى ۋاقىت 1-ايدىڭ 18-كۇنى تۇستەن كەيىن 5.4 بال جەر سىلكىنىپ، از دەگەندە 120 ادام جارالاندى. بۇدان سىرت، سىلكىنىس وزەگى ماڭىنداعى ٴبىر قىستاقتا 200 دەي تۇرعىن ٴۇي اۋىر دارەجەدە ٴبۇلىندى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

يراننىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى باتىس ازەربايجان ولكەسىندە 5.4 بال جەر سىلكىندى

يراننىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى باتىس ازەربايجان ولكەسىندە جەرگىلىكتى ۋاقىت 1-ايدىڭ 18-كۇنى تۇستەن كەيىن 5.4 بال جەر سىلكىنىپ، از دەگەندە 120 ادام جارالاندى