ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعىنىڭ ءمانساپتىسى: ا ق ش-تىڭ « اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن ازايتۋ زاڭ جوباسى» ەۆروپا وداعىنداعى سەرىكتىكتەردى كەمسىتكەندىك،-دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2023-01-20 10:56
ءوز  حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 1-ايدىڭ 19-كۇنى ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ورىنباسار ءتوراعاسى دومبروۆسكيس مەديالارعا بىلاي دەدى: ا ق ش ورتاعا قويعان « اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن ازايتۋ زاڭ جوباسى » ەۆروپا وداعىنداعى سەرىكتىكتەردى كەمسىتكەندىك، ەۆروپا وداعى مۇشە ەلدەرگە بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات ساياساتىن تەڭشەۋ ارقىلى اڭىس قايتارۋدى ويلاستىرۋدا.
 
اۋدارعان: امانتاي  مۇسايىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعىنىڭ ءمانساپتىسى: ا ق ش-تىڭ « اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن ازايتۋ زاڭ جوباسى» ەۆروپا وداعىنداعى سەرىكتىكتەردى كەمسىتكەندىك،-دەدى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 1-ايدىڭ 19-كۇنى ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ورىنباسار ءتوراعاسى دومبروۆسكيس مەديالارعا بىلاي دەدى: ا ق ش ورتاعا قويعان « اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن ازايتۋ زاڭ جوباسى » ەۆروپا وداعىنداعى سەرىكتىكتەردى كەمسىتكەندىك، ەۆروپا وداعى مۇشە ەلدەرگە بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات ساياساتىن تەڭشەۋ ارقىلى اڭىس قايتارۋدى ويلاستىرۋدا.