ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ ۆاشينگتون شتاتىندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 3 ادام ٴولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-01-25 10:57
 
 ٴوز حابارىمىز. ا ق ش اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش-نىڭ ۆاشينگتون شتاتىندا 1-اتيدىڭ 24-كۇنى تاڭ سارىدە وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 3 ادام قازا بولعان. ساناققا قاراعاندا، ا ق ش – ندا 2023 – جىلدان بەرى 39 رەت كەڭ كولەمدى وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلعان. 2023-جىلى ا ق ش-ىندا ەستەلىككە الىنعاننان بەرگى ۇقساس ٴبىر مەزگىلدە ەڭ كوپ مىلتىق اتۋ دەلوسى تۋىلعان ٴبىر جىل بولدى.
 
اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ ۆاشينگتون شتاتىندا وق شىعارۋ وقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 3 ادام ٴولدى

2023-جىلى ا ق ش-ىندا ەستەلىككە الىنعاننان بەرگى ۇقساس ٴبىر مەزگىلدە ەڭ كوپ مىلتىق اتۋ دەلوسى تۋىلعان ٴبىر جىل بولدى