ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ليبيانىڭ شىعىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا 5 مىڭنان استام ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-09-13 10:00
 
ٴوز حابارىمىز. 9-ايدىڭ 10-كۇنى ليۆيانىڭ شىعىس بولەگىندە دانيەل دۇلەي داۋىلى سوعىپ، اۋىر تاسقىن اپاتى تۋىلدى. قىزىل كرەست قوعامى مەن قىزىل جاڭا اي قوعامى حالىقارالىق بىرلەستىگى وسى ايدىڭ 12-كۇنى: ليۆيانىڭ شىعىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا 5 مىڭنان استام ادام قازا بولعاندىعىن جاريالادى. تاعى ٴبىر ۇيىمنىڭ مولشەرلەۋىنشە، ليۆيادا 10 مىڭنان استام ادام سەل اپاتىندا جوعالىپ كەتكەن.
 
قازىر اپات اۋىر بولعان دەلنا قالاسىنا باراتىن جول بوگەلىپ قالعاندىقتان، قۇتقارۋ-كومەك بەرۋ كۇشتەرىنىڭ بارۋى قيىنعا سوعىپ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتى قات-قابات قيىنشىلىققا تاپ بولىپ وتىر.
 
ۇلتتار ىنتىماعى ۇكىمەتىنىڭ زۇڭليى دەبەيبا 9-ايدىڭ 12-كۇنى: شىعىس بولەكتەگى اپاتقا ۇشىراعان رايونعا بەرىلەتىن كومەك زاتتارى دايىن-دەدى.
 
وسىدان بۇرىن 14 توننا زات، ٴدارى-دارمەك، جابدىق تيەلىپ، 87 ەمدەۋ قىزمەتكەرى وتىرعان ۇشاق تريپوليدان بانگاسيعا باردى. 
 
ليۆيا شۇعىل قۇتقارۋ جانە شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ ورتالىعىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ەمدەۋ بۇيىمدارى تيەلگەن ٴبىر كەمە تريپولي قالاسىنان دەلنا اپات تۋىلعان رايونعا بارا جاتقان جولدا ەكەن. ەگيپەتتىڭ 3 اسكەري تاسىمال ۇشاعى ەمدەۋ بۇيىمدارى مەن ازىق-تۇلىكتەردى، سونداي-اق قۇتقارۋ اترەتىنىڭ 25 مۇشەسى مەن جابدىعىن الىپ ليۆياعا جەتكەن.
 ب م ۇ-نىڭ ٴمانساپتىسى قۇتقارۋ-كومەك بەرۋ شارالارى ٴتۇرلى جابدىقتاردى شۇعىل قاجەت ەتەدى-دەدى.
 
كەزەكتە قۇتقارۋ قىزمەتى جالعاسۋدا.
 
 
اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ليبيانىڭ شىعىس بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا 5 مىڭنان استام ادام قازا بولدى

وسىدان بۇرىن 14 توننا زات، ٴدارى-دارمەك، جابدىق تيەلىپ، 87 ەمدەۋ قىزمەتكەرى وتىرعان ۇشاق تريپوليدان بانگاسيعا باردى.