ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ليۆيانىڭ شىعىس رايونىنداعى تاسقىن اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 6 مىڭنان استى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-09-14 10:21
 
ٶز حابارىمىز. ليۆيا ۇلتتىق ىنتىماق ۇكىمەتى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترىنىڭ ورىنباسارى ۆاكيل 9-ايدىڭ 13-كۇنى بىلاي دەدى: ليۆيانىڭ شىعىس رايوندارداعى تاسقىن اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 6000 نان استى. ،قازا بولعانداردىڭ سانى قازىرشە تۇراقتاندى، مۇنىڭ ىشىندە درنا قالاسىندا قازا بولعانداردىڭ سانى ەڭ كوپ ، سونىمەن بىرگە ولگەندەردىڭ سانى الداعى بىرنەشە ساعات ىشىندە ارتۋى مۇمكىن. بۇدان سىرت، حالىقارالىق كوشپەندىلەر ۇيىمىنىڭ حابارىنا قاراعاندا ، وسى كەزەكتى تاسقىن اپاتىندا 100 مىڭ جان سانى بار درنا قالاسىندا 35 مىڭ ادام پاناسىز قالعان. ليۆيا شىعىس ،رايونىنداعى ۇكىمەتتىڭ ٴبىر مينيسترى سول كۇنى اپات ەڭ اۋىر بولعان درنا قالاسىنان 5300 دەن استام مۇردەنى بايقاعاندىعىن، ولگەندەردىڭ سانى زور مولشەردە ارتاتىندىعىن، ٴتىپتى ەسەلەپ ارتۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ايتتى. 9-ايدىڭ 13-كۇنى ، ليۆيا ۇكىمەتى اسكەري ٴبولىمنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتىن قولداۋ ٴۇشىن، درنا قالاسىنداعى بارلىق تۇرعىنداردى تەزدەن شەگىنۋگە ۇندەدى. 
 
اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ليۆيانىڭ شىعىس رايونىنداعى تاسقىن اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 6 مىڭنان استى

9-ايدىڭ 13-كۇنى ، ليۆيا ۇكىمەتى اسكەري ٴبولىمنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتىن قولداۋ ٴۇشىن، درنا قالاسىنداعى بارلىق تۇرعىنداردى تەزدەن شەگىنۋگە ۇندەدى.