ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش اۆتوكولىك جۇمىسشىلار بىرلەستىگىنىڭ 12 مىڭ 700 جۇمىسشىسى جۇمىس تاستادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-09-16 10:42
 
ٴوز حابارىمىز. ا ق ش اۆتوكولىك جۇمىسشىلار بىرلەستىگىنىڭ 12 مىڭ 700 جۇمىسشىسى گەنەرال – موتورس، فورد جانە ستەللانتيس ماركالارىنداعى اۆتوكولىكتەر جاساپ ٴوندىرىپ جاتقان ٴۇش ۇلكەن زاۆوتتا 9-ايدىڭ 15-كۇنى ٴبىر ۋاقىتتا جۇمىس تاستادى. ا ق ش اۆتوكولىك جۇمىسشىلار بىرلەستىگىنىڭ ٴتوراعاسى شوۋن فەرن بىلاي دەدى: جۇمىسشىلار بىرلەستىگى مەن ٴۇش ٴىرى ماركاداعى اۆتوكولىكتەر جاساپ ٴوندىرىپ جاتقان ساۋدا ورىندارىنىڭ كەلىسسوزى مەجەمەن وسى ايدىڭ 16-كۇنى قالپىنا كەلەدى، ەگەر اۆتوكولىك ٴوندىرۋ ساۋداگەرلەرى جۇمىسشىلاردىڭ تالابىن قاناعاتتاندىرماسا جۇمىس تاستاۋ تەبىنىن ارتتىرامىز.
 
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش اۆتوكولىك جۇمىسشىلار بىرلەستىگىنىڭ 12 مىڭ 700 جۇمىسشىسى جۇمىس تاستادى

ەگەر اۆتوكولىك ٴوندىرۋ ساۋداگەرلەرى جۇمىسشىلاردىڭ تالابىن قاناعاتتاندىرماسا جۇمىس تاستاۋ تەبىنىن ارتتىرامىز.