ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا ورتالىق بانكەسى ەۆرو رايونىنداعى ٴۇش ۇلكەن ماڭىزدى ٴوسىم مولشەرىن تەگىس 25 نەگىزگى ٴتۇيىن جوعارىلاتۋدى ۇيعاردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-09-16 16:31
 
ٴوز  حابارىمىز. ەۆروپا ورتالىق بانكەسى 9-ايدىڭ 14-كۇنى اقشا ساياساتى ٴماجىلىسىن اشىپ،  ەۆرو رايونىنداعى ٴۇش ۇلكەن ماڭىزدى ٴوسىم مولشەرىن تەگىس 25 نەگىزگى ٴتۇيىن جوعارىلاتۋدى ۇيعاردى. بۇل ەۆروپا ورتالىق بانكەسىنىڭ بىلتىر 7-ايدان بەرى ءۇرتىس 10-رەت ءوسىم قوسۋى. بۇدان سىرت، ەۆروپا ورتالىق بانكەسى ەۆرو رايونىنىڭ 2023-جىلعى ەكونوميكاسىنىڭ ارتۋ مەجەسىن % 0.7 كە تومەندەتتى.
 
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا ورتالىق بانكەسى ەۆرو رايونىنداعى ٴۇش ۇلكەن ماڭىزدى ٴوسىم مولشەرىن تەگىس 25 نەگىزگى ٴتۇيىن جوعارىلاتۋدى ۇيعاردى

بۇدان سىرت، ەۆروپا ورتالىق بانكەسى ەۆرو رايونىنىڭ 2023-جىلعى ەكونوميكاسىنىڭ ارتۋ مەجەسىن % 0.7 كە تومەندەتتى.