ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

پالەستيندىك نەشە ٴجۇز بۇقارا گازا وڭىرىندە ەرەۋىل وتكىزدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-09-18 10:16

 

ٶز حابارىمىز. پالەستيندىك نەشە ٴجۇز ادام 9-ايدىڭ 17-كۇنى كەشتە گازا رايونىنداعى يزرايل شەكاراسى ماڭىندا ەرەۋىل وتكىزدى. يزرايل ارمياسىنىڭ مالىمدەمەسىنە نەگىزدەلگەندە، ەرەۋىلشىلەر بالون سياقتى جانعىش زاتتاردى ورتەگەن ٴارى شەكارانىڭ ماڭىنادا جارىلعىش جابدىقتاردى پارتىلاتقان. يزرايل ارمياسى كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز، سىلكىندىرگىش بومبى سياقتىلاردى اتىپ ادامداردى قۋعىندادى. پالەستين مەديالارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، يزرايل ارمياسىمەن قاقتىعىس كەزىندە پالەستين ەرەۋىلشىلەرىنەن كەمىندە 5 ادام جارالانعان.اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

پالەستيندىك نەشە ٴجۇز بۇقارا گازا وڭىرىندە ەرەۋىل وتكىزدى

پالەستيندىك نەشە ٴجۇز ادام 9-ايدىڭ 17-كۇنى كەشتە گازا رايونىنداعى يزرايل شەكاراسى ماڭىندا ەرەۋىل وتكىزدى.