ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

يزرايلدىڭ سوعىس ايروپلاندارى گازا وڭىرىندەگى 120 نەشە نىساناعا اۋەدەن شابۋىل جاسادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-14 15:08
ءوز  حابارىمىز. يزرايل ارمياسى 5-ايدىڭ 13-كۇنى سوعىس احۋالى جايلى حابارلاندىرۋ جاريالاپ بىلاي دەدى: يزرايلدىڭ سوعىس ايروپلاندارى وتكەن بىر كۇندە گازا وڭىرىندەگى 120 نەشە نىساناعا اۋەدەن شابۋىل جاسادى، يزرايلدىڭ قۇرىلىقتىق اسكەري بولىمدەرى گازا ءوڭىرىنىڭ سولتۇستىك-وڭتۇستىك بولەكتەرىندە جالعاستى اسكەري ارەكەت ورىستەتتى.
 
    يزرايلدىڭ جەرلىك قورعانىس قولباسشىلىق شتابىنىڭ 5-ايدىڭ 13-كۇنى جاريالاعان حابارىنا قاراعاندا، يزرايلدىڭ وڭتۇستىگى بولەگى گازادان اتىلعان راكەتا بومبىلارىنىڭ شابۋىلىنا كوپ رەت تاپ بولعان. پالەستيننىڭ گازا وڭىرىندەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ تاراۋى 5-ايدىڭ 13-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ بىلاي دەدى: دوحتىرحانانىڭ ىشىندەگى گەنەراتورعا، قۇتقارۋ اۆتوموبيلدەرىنە قاجەتتى جانار زات جوق بولعاندىقتان گازا وڭىرىندەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى «كۇيرەۋگە نەبارى بىرنەشە ساعات عانا ۋاقىت قالدى». 
 
ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىسى گۋتەررەس 5-ايدىڭ 13-كۇنى  مالىمدەمەشىلەر كەڭسەسى ارقىلى مالىمدەمە جاريالاپ، ب م ۇ-نىڭ حاۋىپسىزدىك جانە اماندىق ساقتاۋ ءبولىمى قىزمەتكەرلەرىنىڭ سول كۇنى تۇستەن بۇرىن رافاحتاعى ءبىر دوحتىرحاناعا بارا جاتقاندا، وتىرعان اۆتوكولىكتەرى شابۋىلعا ۇشىراپ، ءبىر ادام ءولىپ، ءبىر ادام جارالانعاندىعىن،  بۇعان قاتتى قايعىرعاندىعىن ايتتى. گۋتەررەس ب م ۇ قىزمەتكەرلەرىنە باعىتتالعان بارلىق شابۋىلدى جازعىردى ءارى جاپپاي تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە ۇندەدى. 
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

يزرايلدىڭ سوعىس ايروپلاندارى گازا وڭىرىندەگى 120 نەشە نىساناعا اۋەدەن شابۋىل جاسادى

يزرايلدىڭ سوعىس ايروپلاندارى گازا وڭىرىندەگى 120 نەشە نىساناعا اۋەدەن شابۋىل جاسادى