ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

وسى رەتكى پالەستين-يزرايل قاقتىعىسىندا گازا وڭىرىنەن 35 مىڭ 562 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-21 14:38
ءوز حابارىمىز. يزرايل مەملەكەت قورعانىس ارمياسى 5-ايدىڭ 20-كۇنى يزرايل ارمياسىنىڭ گازا رايونىنىڭ سولتۇستىگىندەگى جەباليە رايونىندا، وڭتۇستىگىندەگى رافا رايونىندا جانە گازا رايونىنىڭ ورتا بولىمىندە جالعاستى اسكەري ارەكەت جۇرگىزگەندىگىن ايتتى. وتكەن ءبىر كۇندە، يزرايل ارمياسى گازا وڭىرىندەگى 80 دەي نىساناعا اۋەدەن شابۋىل جاساپ، پالەستين ءىسلام قارسىلىق قوزعالىسى حاماستىڭ اسكەري ۇيىمىنىڭ جوعارى دارەجەلى 2 مۇشەسىن اتىپ ءولتىردى.
 گازا وڭىرىندەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ تاراۋلارى 5-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەدى: بىلتىر 10-ايدىڭ 7-كۇنىنەن بەرى، گازا وڭىرىندە 35 مىڭ 562 ادام قازا بولىپ، 79 مىڭ 652 ادام جارالاندى. ولگەندەر مەن جارالانعانداردان قىرۋار ادام قيراندىعا كومىلىپ قالدى، گازاداعى ەمدەۋ، شۇعىل قۇتقارۋ جانە حالىقتىق قورعانىس قىزمەتكەرلەرى جەتىسپەيدى.
 
 يزرايل ارمياسىنىڭ مالىمدەمەشىسى 5-ايدىڭ 20-كۇنى بىلاي دەدى: پالەستيندىك 950 مىڭداي ادام رافادان شەگىنىپ شىقتى. قازىر رافادا شامامەن 300 دە 400 مىڭداي بۇقارا بار، ولار نەگىزىنەن رافا قالاسىنىڭ ورتالىعى مەن رافانىڭ باتىسىنداعى تەڭىز جاعالاۋىنداعى رايوندارعا شوعىرلانعان. 
 
اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

وسى رەتكى پالەستين-يزرايل قاقتىعىسىندا گازا وڭىرىنەن 35 مىڭ 562 ادام قازا بولدى

وسى رەتكى پالەستين-يزرايل قاقتىعىسىندا گازا وڭىرىنەن 35 مىڭ 562 ادام قازا بولدى، يزرايل ارمياسى: شامامەن 950 مىڭ ادام رافادان شەگىندى، -دەدى