ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

حالىقارالىق مۇناي بازارىنىڭ ورنىقتىلىعى مەن تەڭدىگىن قورعاۋ ءۇشىن وپەك پەن وپەككە جاتپايتىن مۇناي وندىرەتىن 8 ەل بيىل ءۇشىنشى توقساندا ءوز ەركىمەن ءونىم ازايتۋدى بەلگىلەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-06-03 14:46
ءوز حابارىمىز. مۇناي ەكسپورت ەتۋشى ەلدەر ۇيىمى وپەك 6-ايدىڭ 2-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ بىلاي دەدى: وپەك پەن وپەككە جاتپايتىن مۇناي وندىرەتىن 8 ەل حالىقارالىق مۇناي بازارىنىڭ ورنىقتىلىعى مەن تەڭدىگىن قورعاۋ ءۇشىن بيىل ءۇشىنشى توقساندا ءوز ەركىمەن كۇنىنە 3 ميلليون 850 مىڭ بارول ءونىم ازايتۋدى ۇيعاردى. 
 
اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حالىقارالىق مۇناي بازارىنىڭ ورنىقتىلىعى مەن تەڭدىگىن قورعاۋ ءۇشىن وپەك پەن وپەككە جاتپايتىن مۇناي وندىرەتىن 8 ەل بيىل ءۇشىنشى توقساندا ءوز ەركىمەن ءونىم ازايتۋدى بەلگىلەدى

مۇناي ەكىسپورت ەتۋشى ەلدەر ۇيىمى (وپەك) مالىمدەمە جاريالاپ بىلاي دەدى: حالىقارالىق مۇناي بازارىنىڭ ورنىقتىلىعى مەن تەڭدىگىن قورعاۋ ءۇشىن وپەك پەن وپەككە جاتپايتىن مۇناي وندىرەتىن 8 ەل بيىل ءۇشىنشى توقساندا ءوز ەركىمەن ءونىم ازايتۋدى بەلگىلەدى