ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى 1 ميلليارد 400 ميلليون ەۆرولىق جاڭا كەپىلدىك جانە اقشا تارتۋ ەتۋ كەلىسىمىنە قول قويدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2024-06-14 14:20
ءوز حابارىمىز. ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ۇكىمەت تورابىندا 6-ايدىڭ 11-كۇنى مىناداي حابار جاريالاندى: ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى 1 ميلليارد 400 ميلليون ەۆرولىق جاڭا كەپىلدىك جانە اقشا تارتۋ ەتۋ كەلىسىمىنە قول قويىپ، ۋكراينانىڭ قايتا جاندانۋى مەن قايتا قۇرۋىن قولداپ، ۋكراينا قورىنا قارجى قوسۋ جۇلگەسىنىڭ ءبىر بولەگى ەتەدى. 
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى 1 ميلليارد 400 ميلليون ەۆرولىق جاڭا كەپىلدىك جانە اقشا تارتۋ ەتۋ كەلىسىمىنە قول قويدى

ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى 1 ميلليارد 400 ميلليون ەۆرولىق جاڭا كەپىلدىك جانە اقشا تارتۋ ەتۋ كەلىسىمىنە قول قويىپ، ۋكراينانىڭ قايتا جاندانۋى مەن قايتا قۇرۋىن قولداپ، ۋكراينا قورىنا قارجى قوسۋ جۇلگەسىنىڭ ءبىر بولەگى ەتەدى.