ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

حالىق گازەتى شولۋشى ماقالاسىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-13 10:25

 

ٴوز حابارىمىز.1-ايدىڭ 13-كۇنى باسپادان شىققان حالىق گازەتى شولۋشىنىڭ «كۇرەس رۋحىن ساۋلەلەندىرىپ، باتىلدىقپەن جاۋاپكەرشىلىك ارقالاپ، ىسكەرلىك كورسەتۋ-باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتىق تاربيەنى قورىتىندىلاۋ جينالىسىندا سويلەگەن ماڭىزدى ٴسوزىن ۇيرەنۋ، دايەكتىلەندىرۋ جونىندە» دەگەن تاقىرپتاعى ماقالاسىن جاريالادى.


ماقالادا مىنالار اتاپ كورسەتىلدى: پارتيامىز مەملەكەتتىڭ ىشكى بىلىقپالىق جانە سىرتقى شابۋىل قاتار تۋىلىپ، ۇلت باسىنا حاۋىپ تونگەن كەزدە دۇنيەگە كەلدى، دۇنيەگە كەلە سالىسىمەن كۇرەسكە بەل شەشە ارالاسىپ، كۇرەس بارىسىندا ٴومىر سۇردى، دامۋدى جانە جەڭىستەن-جەڭسكە قول جەتكىزدى.


ماقالادا مىنالار باسا دارىپتەلدى: كۇرەس رۋحىن ساۋلەلەندىرىپ، جاۋاپكەرشىلىكتى باتىلدىقپەن ارقالاپ، ىسكەرلىك تانىتىپ، قاي قىزمەتتە بولسادا سول قىزمەتتى ويداعىداي ىستەپ، قاي قىزمەت جاۋاپكەرشىلىگىن اتقارسادا، مىندەتتى ويداعىداي ورىنداۋ كەرەك، ٴبىز ٴتۇرلى نىسانا-مىندەتتەردى جەڭىسپەن جۇزەگە اسىرىپ، بۇگىنگى كۇرەس ارقىلى ەرتەڭگى داڭققا قول جەتكىزۋىمىز كەرەك!

 

 

 

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حالىق گازەتى شولۋشى ماقالاسىن جاريالادى

پارتيامىز مەملەكەتتىڭ ىشكى بىلىقپالىق جانە سىرتقى شابۋىل قاتار تۋىلىپ، ۇلت باسىنا حاۋىپ تونگەن كەزدە دۇنيەگە كەلدى، دۇنيەگە كەلە سالىسىمەن كۇرەسكە بەل شەشە ارالاسىپ، كۇرەس بارىسىندا ٴومىر سۇردى، دامۋدى جانە جەڭىستەن-جەڭسكە قول جەتكىزدى.