ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

«قارتتاردى كۇتىمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ قىزمەت وتەۋ حاۋىپسىزدىك نەگىزگى ولشەمى» 2022-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ اتقارىلادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-14 09:52

 

ٴوز حابارىمىز.ٴتىلشىنىڭ 1-ايدىڭ 13-كۇنى مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ ساياساتتىق حابارلاندىرۋ ماجىلىسىنەن ۇعىسۋىنشا، «قارتتاردى كۇتىمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ قىزمەت وتەۋ حاۋىپسىزدىك نەگىزگى ولشەمىنىڭ» ٴماجبۇري مەملەكەتتىك ولشەمى تاياۋدا جاريالانىپ، 2022-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ اتقارىلادى.بەلگىلەمەدە قارتتاردى كۇتىمگە الۋ قۇرىلىمدارى ٴورت ٴوشىرۋ، ازىق-تۇلىك، ٴدارى-دارمەك قاتارلى بەلگىلەمەلەردىڭ تالابىنا ۇيلەسۋمەن بىرگە، قارتتاردىڭ توسەكتەن قۇلاپ تۇسۋى، جىعىلىپ قالۋى، جوعالۋى قاتارلى 9 ٴتۇرلى حاۋىپسىزدىك حاۋىپ -قاتەرىنەن ٴونىمدى ساقتانۋى جانە ونى ٴبىر جايلى ەتۋى كەرەك دەپ بەلگىلەنگەن.

 اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

«قارتتاردى كۇتىمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ قىزمەت وتەۋ حاۋىپسىزدىك نەگىزگى ولشەمى» 2022-جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ اتقارىلادى

قارتتاردىڭ توسەكتەن قۇلاپ تۇسۋى، جىعىلىپ قالۋى، جوعالۋى قاتارلى 9 ٴتۇرلى حاۋىپسىزدىك حاۋىپ -قاتەرىنەن ٴونىمدى ساقتانۋى جانە ونى ٴبىر جايلى ەتۋى كەرەك دەپ بەلگىلەنگەن