ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

شينجياڭداعى 1 ميلليارد توننالىق ٴىرى مۇناي الابىنىڭ كۇندىك وڭدەلمەگەن مۇناي ٴونىم مولشەرى 6 مىڭ تونناعا تايادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-06-29 18:21

 

ٴوز حابارىمىز. بيىل جىل باسىنان بەرى، جوڭعار ويپاتىنداعى 1 ميلليارد توننالىق ٴىرى مۇناي الابى بولعان شينجياڭ ماحۋ مۇناي الابىن اشۋ جۇمىسى جاپپاي ىلگەرىلەتىلىپ، كۇندىك وڭدەلمەگەن مۇناي ٴونىم مولشەرى 5942 تونناعا جەتتى. ماحۋ مۇناي الابىنان بيىل 2 ميلليون 176 مىڭ توننا وڭدەلمەگەن مۇناي الۋ جوسپارلاندى. 

    جوڭعار ويپاتىنداعى مۇناي، تابيعي گاز بايلىعىن بارلاۋ كومەسكى قورى زور، جۇڭگونىڭ وڭدەلمەگەن مۇناي ٴونىم مولشەرى مەن زاپاس قورىن ارتتىرۋداعى ماڭىزدى ءوڭىر. تاياۋ جىلداردان بەرى جوڭعار ويپاتىنداعى مۇناي مەن تابيعي گازدى بارلاۋ قادامى ۇزدىكسىز تەزدەپ، ماحۋ رايونىنان 1 ميلليارد توننادان استام مۇناي قورى بايقالدى. 

    اشۋ جۇمىسىنىڭ جاپپاي ىلگەرىلەتىلۋىنە بايلانىستى، بيىل 5 ـ ايدىڭ سوڭىنا دەيىن، ماحۋ رايونىندا 4 ميلليون 848 مىڭ توننا مۇناي الىندى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

شينجياڭداعى 1 ميلليارد توننالىق ٴىرى مۇناي الابىنىڭ كۇندىك وڭدەلمەگەن مۇناي ٴونىم مولشەرى 6 مىڭ تونناعا تايادى

اشۋ جۇمىسىنىڭ جاپپاي ىلگەرىلەتىلۋىنە بايلانىستى، بيىل 5 ـ ايدىڭ سوڭىنا دەيىن، ماحۋ رايونىندا 4 ميلليون 848 مىڭ توننا مۇناي الىندى