ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

مەملەكەتتىك تاسقىننان ساقتانۋ، قۋاڭشىلىققا قارسى تۇرۋ باس قولباسشىلىق شتابى تاسقىننان ساقتانۋ 2-دارەجەلى شۇعىل اڭىسىن 3-دارەجەگە تەڭشەيدى

来源:     |责编:努丽霞提|     发布日期: 2020-07-31 17:29

 

ٴوز حابارىمىز: چاڭجياڭ دارياسىنىڭ ورتا اعارىنداعى ليانحۋا تاڭ، دۇڭتيڭحۋ كولدەرىنىڭ چىڭليڭ بوگەتىندەگى سۋ دەڭگەيى جۋىردا كەپىلدىك سۋ دەڭگەيىنەن تومەندەدى، وسىدان چاڭجياڭ، حۋايحى، تايحۋ وزەن-كولدەرىنىڭ باستى مەڭگەرۋ پۋنكتتەرىندە سۋ دەڭگەيى تۇگەلدەي كەپىلدىك سۋ دەڭگەيىنەن تومەندەي باستادى. تاسقىننان ساقتانۋداعى باستى ينجەنەريالاردا زور قاتەر بايقالعان جوق. «مەملەكەتتىڭ تاسقىننان ساقتانۋ، قۋاڭشىلىققا قارسى تۇرۋ شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ جوباسىنداعى» قاتىستى بەلگىلەمەلەرگە ساي، مەملەكەتتىك تاسقىننان ساقتانۋ، قۋاڭشىلىققا قارسى تۇرۋ باس قولباسشىلىق شتابى 7-ايدىڭ 30-كۇنى ساعات 16 دا تاسقىننان ساقتانۋ 2-دارەجەلى شۇعىل اڭىسىن 3-دارەجەگە تەڭشەۋدى ۇيعاردى.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

مەملەكەتتىك تاسقىننان ساقتانۋ، قۋاڭشىلىققا قارسى تۇرۋ باس قولباسشىلىق شتابى تاسقىننان ساقتانۋ 2-دارەجەلى شۇعىل اڭىسىن 3-دارەجەگە تەڭشەيدى

چاڭجياڭ دارياسىنىڭ ورتا اعارىنداعى ليانحۋا تاڭ، دۇڭتيڭحۋ كولدەرىنىڭ چىڭليڭ بوگەتىندەگى سۋ دەڭگەيى جۋىردا كەپىلدىك سۋ دەڭگەيىنەن تومەندەدى، وسىدان چاڭجياڭ، حۋايحى، تايحۋ وزەن-كولدەرىنىڭ باستى مەڭگەرۋ پۋنكتتەرىندە سۋ دەڭگەيى تۇگەلدەي كەپىلدىك سۋ دەڭگەيىنەن تومەندەي باستادى