ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

قىسقى قامداۋ مەزگىلىنەن بەرى وسى مۇناي الابىنىڭ كۇندىك جاراتىلىستىق گاز ٴوندىرىس مولشەرى 142 ميلليون تەكشە مەتر بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-12 09:32


    ٴوز حابارىمىز.ٴتىلشىنىڭ جۇڭگو مۇناي توبى چاڭ چيڭ مۇناي الابىنان ۇعىسۋىنا قاراعاندا، قىسقى قامداۋ مەزگىلىنەن بەرى وسى مۇناي الابىنىڭ كۇندىك جاراتىلىستىق گاز ٴوندىرىس مولشەرى 142 ميلليون تەكشە مەتر بولىپ، بلتىرعى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن 18 ميلليون تەكشە مەتر ارتىپ، تاريحتاعى ەڭ جوعارى ورەنى جاراتقان.


اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

قىسقى قامداۋ مەزگىلىنەن بەرى وسى مۇناي الابىنىڭ كۇندىك جاراتىلىستىق گاز ٴوندىرىس مولشەرى 142 ميلليون تەكشە مەتر بولدى

قىسقى قامداۋ مەزگىلىنەن بەرى وسى مۇناي الابىنىڭ كۇندىك جاراتىلىستىق گاز ٴوندىرىس مولشەرى 142 ميلليون تەكشە مەتر بولدى