ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

2020-جىلى ەلىمىزدىڭ حالىق اقشا قارىز سوماسى 19 تريلليون 630 ميلليارد يۋان ۇستەمەلەندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-13 10:10


    ٴوز حابارىمىز. جۇڭگو حالىق بانكەسىنىڭ 1-ايدىڭ 12-كۇنى جاريالاعان فينانىس ساناعىندا مىنالار كورسەتىلدى، 2020-جىلى ەلىمىزدىڭ حالىق اقشا قارىز سوماسى 19 تريلليون 630 ميلليارد يۋانعا ۇستەمەلەنىپ ۇقساس مەزگىلدەگىدەن 2 تريلليون 820 ميلليارد يۋان ارتتى. بۇنىڭ ىشىندە جەكەلەردىڭ تۇرعىن ٴۇي قارىز سوماسىن نەگىز ەتكەن تۇرعىنداردىڭ ورتا جانە ۇزاق مەزگىلدىك قارىز سوماسى 5 تريلليون 950 ميلليارد يۋانعا جەتكەن، 2020-جىلى ەلىمىزدىڭ حالىق اقشا امانات قورى 19 تريلليون 650 ميليارد يۋان كوبەيىپ، ۇقساس مەزگىلدەگىدەن 4 تريلليون 280 ميلليون يۋان ارتقان.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

2020-جىلى ەلىمىزدىڭ حالىق اقشا قارىز سوماسى 19 تريلليون 630 ميلليارد يۋان ۇستەمەلەندى

-جىلى ەلىمىزدىڭ حالىق اقشا قارىز سوماسى 19 تريلليون 630 ميلليارد يۋانعا ۇستەمەلەنىپ ۇقساس مەزگىلدەگىدەن 2 تريلليون 820 ميلليارد يۋان ارتتى.