ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

باجى قايتارۋ ساياساتىن كەڭ كولەمدە اتقارعاننان بەرى 913 ميلليارد 800 ميلليون يۋان باجى سوماسى باجى تاپسىرۋشىلاردىڭ ەسەبىنە قايتارىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-05-12 10:59

 

ءوز حابارىمىز. بيىل -4 ايدىڭ -1كۇنىنەن باستاپ باجى قايتارۋ ساياساتى كەڭ كولەمدە اتقارىلعاننان بەرى، -5ايدىڭ -10كۇنىنە دەيىن 913 ميلليارد 800 ميلليون يۋان باجى سوماسى ٴبىر ميلليون 495 مىڭ باجى تاپسىرۋشىنىڭ ەسەبىنە قايتارىلدى. بۇعان 1-توقسانداعى كونە باجى قايتارۋ ساياساتى اتقارىلعانداعى قايتارىلعان 123 ميلليارد 300 ميلليون يۋان باجى سوماسىن قوسقاندا، بيىل -1ايدىڭ -1كۇنىنەن -5ايدىڭ 10-كۇنىنە دەيىن، جيىنى ءبىر تريلليون 37 ميلليارد 100 ميلليون يۋان باجى سوماسى باجى تاپسىرۋشىلاردىڭ ەسەبىنە قايتارىلدى.

اۋدارعان:نۇربولات ٴداۋىتاقىن ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

باجى قايتارۋ ساياساتىن كەڭ كولەمدە اتقارعاننان بەرى 913 ميلليارد 800 ميلليون يۋان باجى سوماسى باجى تاپسىرۋشىلاردىڭ ەسەبىنە قايتارىلدى

جيىنى ءبىر تريلليون 37 ميلليارد 100 ميلليون يۋان باجى سوماسى باجى تاپسىرۋشىلاردىڭ ەسەبىنە قايتارىلدى.