ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

جەر-جەر تومەن تەمپەراتۋرالى اۋا رايىنا عىلمي توتەپ بەرىپ، ەگىس داقىلدارىنىڭ قىستان امان وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-11-23 16:44
 
ٴوز حابارىمىز. كوپ جەر ەگىس داقىلدارىنا تىڭايتقىش بەرۋ، قىستا سۋارۋ، سۋىقتان ساقتاندىرۋ سياقتى قىزمەتتەردى جەدەل ورىستەتىپ، تومەن تەمپەراتۋرالى اۋا رايىنا عىلمي توتەپ بەرىپ، ەگىس داقىلدارىنىڭ قىستان امان وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى.
 
 قىسقى جاڭبىردان كەيىن تەمپەراتۋرا بىرتىندەپ تومەندەدى، انحۇي ولكەسى حىفىي قالاسى فيشي اۋدانى حۋاگاڭ قالاشىعىنداعى استىق ەگەتىن ٴىرى وتباسى حى سۇڭجيننىڭ ٴبيداي اتىزى قىس ماۋسىمىنداعى اتىز باسقارۋدىڭ شەشۋشى كەزەڭىنە ٴوتتى. قىسقا عانا 10 مينۋت ىشىندە ۇشقىشسىز ۇشاق 10 نەشە مۋ جەردەگى ٴبيداي اتىزىنا تەڭشەلىپ بولعان ٴدارىنى بۇركىپ شاشىپ بولدى. حى سۇڭجين بىلاي دەدى: 200 مۋعا جۋىق اتىزعا ادام كۇشىمەن بىرنەشە كۇندە ارەڭ ٴدارى شاشىپ بولۋعا تۋرا كەلەدى، ال ۇشقىشسىز ۇشاقپەن بۇل جۇمىستاردى بىرنەشە ساعاتتىڭ ىشىندە ورىنداۋعا بولادى.
 
 حىبەي ولكەسى شيڭتاي قالاسى نانحى رايونى يانلي اۋىلى داحاۋ قىستاعىندا ديحاندار ورايدى قولدان بەرمەي، دۇمبە ٴبيدايدى اتىزىنا تىڭايتقىش بەرۋ، باسقارۋ قاتارلى قىزمەتتەردى جاقسى ىستەدى.ٴبيداي ەگەتىن حان كۇنجيە بىلاي دەدى: بيىل 2100 مۋ جەرگە ٴبيداي ەگىلدى، ورايدى قولدان بەرمەي بيداي اتىزىن ٴبىر رەت سۋارىپ الۋدى ويلاپ وتىرمىز، ٴبىر كۇندە 400 مۋ جەردى سۋارۋعا بولادى.
 
 تاياۋدا حىبەي ولكەسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل-قىستاق تاراۋلارى اتىزداردى قىستا سۋارۋعا پايدالانىلاتىن سۋ بايلىعىن عىلمي ورنالاستىرىپ، دۇمبە ٴبيدايدى سۋارۋعا الدىمەن كەپىلدىك ەتىپ، ٴبيدايدىڭ كوكتەۋ سۋ قۇرامىن اتتىردى. شيڭتاي قالاسى نانحى رايوندىق اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل-قىستاق مەكەمەسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق تەحنيگى لي تيانفىڭ بىلاي دەدى: ٴبىز 8 شاعىن اترەت قۇرىپ، بۇكىل رايونداعى ەگىنشى وتباسىلارىنا جەتەكشىلىك ەتىپ، مايسانىڭ جاعدايىنا جانە جەردىڭ دىمقىلدىعىنا قاراي عىلمي جوبا جاساپ اتىزدىق جەرلەردى سۋارىپ شىقتىق.
 
 سانشيدىڭ ٴىشىنارا رايوندارىندا قار نەمەسە جاڭبىر جاۋىپ، تەمپەراتۋرا تومەندەدى. شانشي ولكەسىنىڭ شينجوۋ قالاسىندا جەرلىك ورىنداعى اۋىل شارۋاشىلىق تەحنيكتەرى كوكونىس پارنيگى سياقتى اۋىل شارۋاشىلىق ٴوندىرىسىنىڭ ٴبىرىنشى شەبىنە بارىپ، ديقاندارعا باعىتتامالى تەحنيكالىق جەتەكشىلىك ەتىپ، كوكونىس، جەمىس-جيدەكپەن قامداۋدىڭ ورنىقتىلىعىنا كەپىلدىك ەتتى. شينجوۋ قالاسى شينفۋ رايونى مالىم ٴبىر اۋىل شارۋاشىلىق سەرىكتىگىنىڭ جاۋاپتىسى دۇڭ جيانجۇن: تەمپەراتۋرا تومەندەگەنىمەن، ٴونىمدى تومەندەتپەۋگە، بازاردى قامداۋعا كەپىلدىك ەتۋگە كۇش سالدىق،-دەدى. 
 
اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جەر-جەر تومەن تەمپەراتۋرالى اۋا رايىنا عىلمي توتەپ بەرىپ، ەگىس داقىلدارىنىڭ قىستان امان وتۋىنە كەپىلدىك ەتتى

شينجوۋ قالاسى شينفۋ رايونى مالىم ٴبىر اۋىل شارۋاشىلىق سەرىكتىگىنىڭ جاۋاپتىسى دۇڭ جيانجۇن: تەمپەراتۋرا تومەندەگەنىمەن، ٴونىمدى تومەندەتپەۋگە، بازاردى قامداۋعا كەپىلدىك ەتۋگە كۇش سالدىق،-دەدى