ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ىشكى موڭعۇلدىڭ گىنحى قالاسىندا كوكتەم مەرەكەسى كەزىندە قىس كىرگەننەن بەرگى ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا جارىققا شىقتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-01-25 09:33
 
ٴوز حابارىمىز. سۋىق اعىستىڭ اسەرىنەن سوڭعى ەكى كۇندە ىشكى موڭعۇلدىڭ گىنحى قالاسىندا تەمپەراتۋرا زور دارەجەدە تومەندەپ، قىس تۇسكەننەن بەرگى ەڭ تومەن تەمپەراتۋرا جارىققا شىقتى. 1-ايدىڭ 22-كۇنى ىشكى موڭعۇلداعى جۇڭگو سۋىق ۇيەك قىستاعىندا ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا نولدەن تومەن 57.2 سەلتسي گرادۋسقا ٴتۇستى. 1-ايدىڭ 23-كۇنى تۇستەن بۇرىن گىنحى قالا رايونىندا ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا نولدەن تومەن 45.7 سەلتسي گرادۋسقا ءتۇستى، گىنحى قالاسىندا ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا اۋلۋ گۋيا ەۆەنكى ۇلتتىق اۋىلىندا جارىققا شىعىپ، نولدەن تومەن 48.9 سەلتسي گرادۋسقا ٴتۇستى.
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ىشكى موڭعۇلدىڭ گىنحى قالاسىندا كوكتەم مەرەكەسى كەزىندە قىس كىرگەننەن بەرگى ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا جارىققا شىقتى

گىنحى قالاسىندا ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا اۋلۋ گۋيا ەۆەنكى ۇلتتىق اۋىلىندا جارىققا شىعىپ، نولدەن تومەن 48.9 سەلتسي گرادۋسقا ٴتۇستى.