ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

جۇڭگو مەن كامبودجانىڭ «بەيبىتشىلىك پەرىشتەسى− 2023» اتىنداعى قورعاۋشىلار بىرلەسكەن مانەۆرى پنومپەندە باستالدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-09-18 10:05

 

ٴوز حابارىمىز. جۇڭگو مەن كامبودجانىڭ «بەيبىتشىلىك پەرىشتەسى 2023» اتىنداعى قورعاۋشىلار بىرلەسكەن مانەۆرى جۋىقتا پنومپەندە باستالدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، وسى رەتكى بىرلەسكەن اسكەري مانەۆەردە ەكى ارميانىڭ سەلبەسكەنى كورنەكتىلەندىرىلگەن، ەكى جاق يۇن ـ 20 تاسىمال ايروپلانى مەن يۇن ـ 9 ەمدەۋ ـ قۇتقارۋ ايروپلانى قاتارلى ٴتۇرلى جابدىقتاردى قولدانىپ، جۇڭگو ـ كامبودجا ارميالارىنىڭ اپات تۋىلعان كەزدە بىرلەسىپ مەديتسينالىق قۇتقارۋ ـ كومەكتەسۋ قابىلەتىن ٴونىمدى جوعارىلاتۋدى ماقسات تۇتقان.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جۇڭگو مەن كامبودجانىڭ «بەيبىتشىلىك پەرىشتەسى− 2023» اتىنداعى قورعاۋشىلار بىرلەسكەن مانەۆرى پنومپەندە باستالدى

جۇڭگو مەن كامبودجانىڭ «بەيبىتشىلىك پەرىشتەسى 2023» اتىنداعى قورعاۋشىلار بىرلەسكەن مانەۆرى جۋىقتا پنومپەندە باستالدى.